2017-08-31 Faeta NG for Australia

2017-07-18 New towing Faeta for Turkey

2017-06-04 Faeta NG for Norway

2017-03-14 AERO 2017 Friedrichshafen

Aero 2017

2017-02-16 Next Faeta NG on the Czech sky